Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Gestions administratives
Secretaria

Instància general

Podeu fer servir el model d'instància per fer qualsevol sol·licitud al centre.

Descarregar document

Permuta

S’admetran permutes d’horari entre alumnes. L’escola facilitarà un tauler d’anuncis. Si els alumnes interessats troben algú amb qui fer la permuta d’horari, hauran de presentar-se a la secretaria de l’escola amb la documentació (DNI original o fotocòpia i resguard de matrícula). El canvi només serà efectiu una vegada aprovat per secretaria.

Cal presentar l'imprès omplert pels dos alumnes.

Descarregar document

Canvi d'horari

L’alumnat es matricula a un grup determinat sota la seva responsabilitat. L’alumnat s’ha de matricular a la franja horària a què pot assistir de manera regular. L’assistència és obligatòria per al bon funcionament del curs i per tal de poder fer una avaluació continuada.

A partir del dilluns 5 d’octubre s’acceptaran sol•licituds per canviar d’horari que es resoldran segons la disponibilitat de places, causada per altres canvis, renúncies o trasllats.

Aquest curs, degut a la gestió de la pandèmia, es faran pocs canvis d'horari durant el curs.

Agraïm la vostra comprensió.

Per sol·licitar-ho heu d’omplir aquest formulari (actiu a partir del 5 d'octubre).


Renúncia


Un alumne o alumna oficial pot presentar, al director o directora de l'escola, la renúncia a la matrícula en un idioma en un termini que finalitza:

Cursos extensius:
- el 30 de novembre

Cursos intensius:
- el 30 d'octubre, per als cursos intensius del primer quadrimestre
- 1 de març, per als cursos intensius del segon quadrimestre.

- Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l'efecte de repetició, ni el dret al retorn de l'import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l'efecte de repetició i té, a tots els efectes, la consideració de "no presentat/ada" en la qualificació final.

- L'alumne o alumna només pot fer una d'aquestes renúncies per curs.

- La renúncia suposa perdre el dret d'assistir a classe, i la de l'import de la matrícula, però permet matricular-se el PROPER curs com a alumne/a oficial, sense sorteig i sense perdre convocatòria.

-----------

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes pot sol·licitar al director o directora de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat.

L'escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma.

El curs a què s'ha renunciat computa a l'efecte de repetició. Les renúncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer constar en l'expedient acadèmic
de l'alumne o alumna.

_____________________

Per sol·licitar una renúncia heu d’omplir aquest formulari


Devolució de taxes o preus públics

Les taxes o els preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s'assenyalen:

- Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre fins al 5 d'octubre, i fins al 15 de febrer, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

-Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.

- Pagaments duplicats o per un import superior.

- No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne o alumna té dret en el moment de la matricula, per l'import corresponent.

- No prestació del servei per causes no imputables a l'alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral ni els canvis de domicili o similars.

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne o alumna pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

- Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d'un nivell i posteriorment s'incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de l'import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l'import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s'han de formular mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures", que s'ha de presentar preferentment a la secretaria de l'EOI o fer arribar per correu electrònic; aquesta n'ha de registrar l'entrada i l'ha de revisar per orientar l'alumne o alumna respecte de la correcció de la sol·licitud i la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de l'Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.

Descarregar document

Trasllats de matrícula

Trasllat de l'alumne o alumna en període no lectiu

Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola el 13 i 14 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l'escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació s'ha de posar en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. En cas d'acceptació, el procés de trasllat ha d'haver acabat abans del 20 de juliol. En el moment de demanar el trasllat, l'alumne o alumna ha d'aportar el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l'escola de destinació ha de sol·licitar el trasllat de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna a l'escola d'origen.

Trasllat de l'alumne o alumna durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne o alumna demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s'anomena "trasllat de matrícula viva". El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza el 30 d'abril, per als cursos extensius; el 30 de novembre, per als cursos intensius i flexibilitzats del primer quadrimestre, i el 31 de març, per als cursos intensius i flexibilitzats del segon quadrimestre.

Trasllat de l'alumne o alumna durant el curs acadèmic (canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats)

Es preveu que hi pugui haver un canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats al primer i al segon quadrimestre.

Primer quadrimestre

Els alumnes de cursos flexibilitzats, matriculats al primer quadrimestre del curs 2020-2021 que vulguin traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat, poden sol·licitar el trasllat de matrícula a un altre centre fins al 30 de novembre.

Els alumnes de cursos extensius que vulguin traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat, poden sol·licitar-ho fins al 30 de novembre.

Els trasllat durant el període lectiu es començaran a resoldre a partir del 24 de setembre.

Segon quadrimestre

Els alumnes de cursos flexibilitzats matriculats al segon quadrimestre del curs 2020-2021 que vulguin traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat, poden sol·licitar-ho fins al 30 d'abril.

Els alumnes de cursos extensius matriculats al curs 2020-2021 que vulguin traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat, poden fer-ho fins al 30 d'abril.

---------------------------------------------

La sol·licitud de matrícula s'ha de fer al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat d'expedient" i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho ha de comunicar a la persona sol·licitant. L'EOI de destinació ha de tramitar d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne o alumna.

En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, cal obrir una llista d'espera, en què les persones sol·licitants han d'indicar els grups i horaris desitjats.

Descarregar document

Justificant Faltes Menors d'edat

Els alumnes menors d'edat han de justificar les faltes d'assistència en el justificant adjunt que s'ha de lliurar al professor/a

Descarregar document

Alumnes amb necessitats específiques

Les persones amb necessitats específiques derivades de discapacitats (i que tinguin la declaració legal de disminució) poden sol•licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar les proves.
L’alumnat oficial ha de parlar amb cap d’estudis a l’inici de curs per tal de poder fer les adaptacions necessàries.
L’alumnat lliure ha de marcar la casella corresponent de la sol•licitud d'inscripció i presentar la documentació corresponent dins el termini establert en el moment de fer la matrícula.
Documentació necessària:
• El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Benestar Social i Família que informa del grau de discapacitat reconeguda o el certificat mèdic oficial.
• Si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn del sol•licitant.
• Si escau, documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars (autoritzades pel Departament d'Ensenyament) que l'aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

Veure enllaç

Reclamacions sobre les qualificacions

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes a les proves específiques de certificació (nivells A2, B1, B2, C1 i C2) s'han de resoldre d'acord amb el procediment previst en els apartats a i b de l'article 14 de l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener. També s'han de resoldre seguint el mateix procediment les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs i als exàmens finals de primer i quart curs.

En cas que la resolució sigui objecte de nova reclamació, aquesta s'ha de presentar als serveis territorials o bé al Consorci d'Educació de Barcelona, mitjançant un escrit de la persona interessada, que s'ha de presentar a través del director o directora del centre.

El director o directora del centre ha de trametre, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, aquesta reclamació juntament amb una còpia de la reclamació original, una còpia de l'acta de la reunió en la qual s'hagi estudiat la reclamació, una còpia de la resolució recorreguda i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de la persona interessada, consideri pertinent d'adjuntar-hi.

A partir de l'estudi de la informació rebuda, i de l'informe emès per la Inspecció, els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona resoldran definitivament.

Veure enllaç

Matrícula d'actualització en cursos inferiors


Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d'idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des la darrera matrícula.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s'ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d'admissió, i només s'admet si hi ha vacants en el curs i l'idioma sol·licitat (es matricularan com a places vacants, el dia 24 de setembre a les 12 h). La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s'ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l'alumne o alumna vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna és de “no qualificat/ada”.

En el cas dels cursos que condueixen a l'obtenció d'un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d'actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d'actualització del mateix idioma.

Els alumnes de matrícula d'actualització no passen al següent curs per defecte. Si volen accedir a un curs superior, han de fer preinscripció i matrícula com alumne nou al setembre.


Sol·licitud de convocatòria addicional

Permanència en els estudis

En cadascun dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l'alumne o alumna té dret a romandre matriculat en règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent.

L'alumne o alumna que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l'anglès), i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada.

Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2 (només en el cas de l'anglès), l'alumne o alumna ho ha de demanar al director o directora de l'escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne o alumna en la sol·licitud i el procés d'aprenentatge seguit al llarg dels dos cursos realitzats.

L'alumne o alumna que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l'escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumne o alumna que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

En els cursos flexibilitzats, l'alumne o alumna té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial un màxim de 8 cursos per al nivell bàsic, 4 cursos per al nivell intermedi B1 i 8 cursos per al nivell intermedi B2. En cap cas, l'alumne o alumna no pot cursar un mateix curs per quarta vegada.

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l'escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició o permanència d'un únic curs A o B més en règim oficial flexibilitzat per nivell (bàsic, intermedi B1 o intermedi B2).

La sol·licitud de convocatòria addicional s'ha de presentar durant la primera setmana de juliol i es resoldrà durant el mes de juliol, segons places disponibles.

____________

Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les mesures següents que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020, NO es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.•

Per tant aquest curs 2020-2021 no cal sol·licitar cap convocatòria addicional.

Descarregar document

Sol·licitud de certificats

Per sol·licitar un certificat acadèmic poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre, per telèfon, e-mail o personalment en hores d'atenció al públic.


Certificats d'A2 i B1

Els Certificats d'A2 i B1 es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell. Es poden recollir a la secretaria de l'escola a partir de passats 15 dies de la publicació de les notes.

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d'autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.


Sol·licitud títol B2, C1 i C2

Els títols de tots els idiomes de Nivell B2, C1 i C2 de Català s’han de sol·licitar a la secretaria del centre presentant la següent documentació:

- DNI,NIE o passaport (original i fotocòpia).
- Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si escau.

El títol de B2, C1 i C2 suposa el pagament d'unes taxes.
Podeu veure les taxes actualitzades en aquest enllaç

Terminis:
- Per als alumnes oficials de cursos extensius i alumnes lliures de la convocatòria ordinària de juny: es pot sol·licitar el títol a partir de mitjans de juliol del mateix any de la convocatòria.
- Per als alumnes lliures de la convocatòria extraordinària d'anglès: es pot sol·licitar el títol transcorregut un mes de la publicació dels resultats.

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d'autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.

Aquest tràmit s'ha de fer abans de les 17.30, ja que el Departament tanca l'aplicatiu a aquesta hora.


Recollida de Certificats: A2, B1, B2, C1 i C2

Els certificats oficials s'han de recollir personalment presentant el DNI, NIE o passaport.

En el cas dels títols de B2, C1 o C2 cal portar el resguard de pagament del títol per poder recollir-lo a més a més del DNI, NIE o passaport.

En el cas de no poder venir personalment cal portar una autorització signada per la persona interessada juntament amb la fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona interessada.

Per autoritzar una altra persona poden fer servir la següent instància:

Descarregar document

Beques del Departament d'Educació

El Departament d'Educació ofereix informació de les diferents modalitats d'ajuts i beques.

Consulteu el web del Departament.

Veure enllaç

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Convocatòria de beques de caràcter general per estudiants que cursen estudis postobligatoris.

Veure enllaç

Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal