Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Gestions administratives
Secretaria

Matrícula d'actualització en cursos inferiors (NOVETAT)


Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d'admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.

Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.

Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d'actualització del mateix idioma.

Documents per a la gestió i organització dels centres. Instruccions d'inici de curs 25/06/2019
3.4.6 Flexibilització de l'itinerari educatiu: matrícula d'actualització en cursos inferiors.


Permuta

S’admetran permutes d’horari entre alumnes. L’escola facilitarà un tauler d’anuncis. Si els alumnes interessats troben algú amb qui fer la permuta d’horari, hauran de presentar-se a la secretaria de l’escola amb la documentació (DNI original o fotocòpia i resguard de matrícula). El canvi només serà efectiu una vegada aprovat per secretaria.
Cal presentar l'imprès omplert pels dos alumnes.

Descarregar document

Canvi d'horari

L’alumnat es matricula a un grup determinat sota la seva responsabilitat. L’alumnat s’ha de matricular a la franja horària a què pot assistir de manera regular. L’assistència és obligatòria per al bon funcionament del curs i per tal de poder fer una avaluació continuada.

A partir del 7 d’octubre s’acceptaran sol•licituds per canviar d’horari que es resoldran segons la disponibilitat de places, causada per altres canvis, renúncies o trasllats.


Descarregar document

Renúncia

Terminis de sol·licitud:
Cursos extensius: fins el 29 de novembre de 2019
Cursos intensius:
- 1r Quadrimestre: fins el 31 d'octubre de 2019
- 2n Quadrimestre: fins el 2 de març de 2020

a) L'alumnat podrà fer una renúncia per curs.
b) La renúncia suposa perdre el dret d'assistir a classe, i la de l'import de la matrícula, però permet matricular-se el proper curs com a alumne/a oficial, sense sorteig i sense perdre convocatòria.

Descarregar document

Devolució de taxes

Només es pot sol.licitar devolució de taxes en els següents supòsits i dins dels terminis assenyalats:

- Renúncia a la matrícula oficial i sol·licitud de devolució de taxes: fins al 5 d'octubre, tant en els cursos extensius com en els intensius del primer quadrimestre, i fins al 15 de febrer per als del segon quadrimestre. Cal aportar justificació. Implica la renúncia a la matrícula. L'alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça pel curs següent.
Si el curs següent vol tornar a matricular-se, haurà de fer preinscripció i sorteig de places.

- Renúncia a la inscripció a les proves lliures dels certificats de nivell intermedi o de nivell avançat: sol.licitud abans de la publicació de les llistes definitives d'admesos.

- Pagaments duplicats o per import superior.

- No aplicació d'exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matriculació, per l'import corresponent.

- No prestació dels servei per causes no imputables a l'alumne. NO es consideren supòsits de força major els canvis en l'horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

- En cas de trasllat a una altra comunitat, es pot sol·licitar el retorn de taxes abans del 29 de novembre.


Les sol·licituds es formularan mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures", que es presentarà preferentment a la secretaria de l'EOI.

Descarregar document

Trasllats de matrícula

Trasllats d'alumnes durant el curs acadèmic (matrícula viva)
D’una altra EOI a l’EOI Girona: s’ha de sol.licitar a l’EOI Girona. Dependrà de la disponibilitat de places en el nivell i horari desitjat.

De l’EOI Girona a una altra EOI: s’ha de sol.licitar a l’EOI de destinació. Dependrà de la disponibilitat de places en l’escola de destinació.

• Termini: des del 30 de setembre fins al 28 de febrer per als cursos extensius, i fins l'últim dia lectiu del mes de novembre per als cursos intensius del primer quadrimestre i fins l'últim dia lectiu del mes de març per als cursos intensius del segon quadrimestre.

• Cal presentar el model "Sol•licitud de trasllat d'expedient" i el full de pagament de la matrícula al centre de destinació. Quan hi hagi una vacant, l'EOI de destinació ho comunicarà al sol•licitant.

• No es pot tenir més d'un expedient obert del mateix idioma a EOIs diferents. Tenir-los comporta l'anul•lació d'ambdós expedients.

Trasllat de matrícula en període no lectiu curs 2019-2020: Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d'origen, poden sol•licitar un trasllat de matrícula per al curs següent el dies 15 i 16 de juliol 2019. La sol·licitud de trasllat es fa presencialment a l'escola de destinació, presentant la matrícula i el rebut de pagament.

Trasllats d'expedients a altres EOIs en període de preinscripció i matrícula
- Alumnes d’una altra EOI que volen matricular-se a l’EOI Girona durant el mes de setembre: s’ han de preinscriure, anar a sorteig i si obtenen plaça, demanar el trasllat d'expedient a l'EOI d’origen.

- Alumnes de l’EOI Girona que volen matricular-se en una altra EOI durant el mes de setembre: s’han de preinscriure a l'EOI de destínació, passar pel sorteig, i si obtenen plaça, demanar el trasllat a l'EOI Girona.

Descarregar document

Justificant Faltes Menors d'edat

Els alumnes menors d'edat han de justificar les faltes d'assistència en el justificant adjunt que s'ha de lliurar al professor/a

Descarregar document

Alumnes amb necessitats específiques

Les persones amb necessitats específiques derivades de discapacitats (i que tinguin la declaració legal de disminució) poden sol•licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar les proves.
L’alumnat oficial ha de parlar amb cap d’estudis a l’inici de curs per tal de poder fer les adaptacions necessàries.
L’alumnat lliure ha de marcar la casella corresponent de la sol•licitud d'inscripció i presentar la documentació corresponent dins el termini establert en el moment de fer la matrícula.
Documentació necessària:
• El certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Benestar Social i Família que informa del grau de discapacitat reconeguda o el certificat mèdic oficial.
• Si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn del sol•licitant.
• Si escau, documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars (autoritzades pel Departament d'Ensenyament) que l'aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

Veure enllaç

Reclamacions sobre les qualificacions

Reclamacions sobre les qualificacions -actualitzat arran de situacio de pandèmia:

El professorat informarà a l'alumnat sobre les seva qualificació. Els resultats es podran consultar al nostre web a partir del dia 22 de juny a les 00.01h.
En cas de reclamació, cal parlar primer amb el professor/a.Si malgrat això, l´alumne/a no està d´acord amb la nota final podrà reclamar per escrit mitjançant una instància que caldrà enviar al correu de l'escola eoigirona@xtec.cat especificant el motiu de la seva reclamació. El termini de presentació és fins al 23 de juny a les 23.59 hores. No s'acceptarà cap reclamació si no s'ha parlat abans amb el professor/a ni tampoc fora de termini.Les reclamacions es resoldran sempre d’acord amb el procediment previst en l’article 14 de l’Ordre EDU/34/2009 de 30 de gener.


Veure enllaç

Sol·licitud de convocatòria addicional

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició d'un curs més en règim oficial presencial. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.
S'ha de sol·licitar amb el formulari adjunt.
Termini de sol·licitud: del 25 de juny al 5 de juliol de 2020 per correu electrònic a eoigirona@xtec.cat posant convocactòria addicional a l'assumpte.
Les convocatòries addicionals es matricularan de manera excepcional al juliol o en places vacants, si n’hi ha al setembre. Estigueu atents al calendari de matrícula

Descarregar document

Sol·licitud de certificats

Per sol·licitar un certificat acadèmic poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre, per telèfon, e-mail o personalment en hores d'atenció al públic.


Certificats d'A2 i B1

Els Certificats d'A2 i B1 es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell. Es poden recollir a la secretaria de l'escola a partir de passats 15 dies de la publicació de les notes.

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d'autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.


Sol·licitud títol B2, C1 i C2

Els títols de tots els idiomes de Nivell B2, C1 i C2 de Català per a no catalanoparlants s’han de sol·licitar a la secretaria del centre presentant la següent documentació:

- DNI,NIE o passaport (original i fotocòpia).
- Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si escau.

El títol de B2, C1 i C2 suposa el pagament d'unes taxes.
Taxes actuals:
Ordinària: 74,95€
Família nombrosa: 37,50€

Terminis:
- Per als alumnes oficials de cursos extensius i alumnes lliures de la convocatòria ordinària de juny: es pot sol·licitar el títol a partir de mitjans de juliol del mateix any de la convocatòria.
- Per als alumnes lliures de la convocatòria extraordinària d'anglès: es pot sol·licitar el títol transcorregut un mes de la publicació dels resultats.

La tramitació d'aquests títols es pot fer a la secretaria del centre en horari de matí (9.00-15.00h).

Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d'autorització i el DNI o passaport de la persona sol·licitant.

Aquest tràmit s'ha de fer abans de les 17.30, ja que el Departament tanca l'aplicatiu a aquesta hora.


Recollida de Certificats: A2, B1, B2, C1 i C2

Els certificats oficials s'han de recollir personalment presentant el DNI, NIE o passaport.

En el cas dels títols de B2, C1 o C2 cal portar el resguard de pagament del títol per poder recollir-lo a més a més del DNI, NIE o passaport.

En el cas de no poder venir personalment cal portar una autorització signada per la persona interessada juntament amb la fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona interessada.

Per autoritzar una altra persona poden fer servir la següent instància:

Descarregar document

Instància general

Podeu fer servir el model d'instància per fer qualsevol sol·licitud al centre.

Descarregar document

Beques del Departament d'Ensenyament

El Departament d'Ensenyament ofereix informació de les diferents modalitats d'ajuts i beques. Consulteu el web del Departament.

Veure enllaç

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per estudiants que cursen estudis postobligatoris.


El termini de presentació de sol·licituds és l'1 d'octubre

Veure enllaç

Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal