Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació, recopilar informació estadística i mostrar anuncis. Per a acceptar l’ús de les cookies pot seleccionar ‘Acceptar cookies i continuar’. Així mateix, seleccionant ‘Configuració’ podrà configurar l’ús de les cookies d’aquest lloc web segons les seves preferències. Per a obtenir més informació sobre l’ús de les cookies i els seus drets, accedeixi a la Política de Cookies.

Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Matrícula
Secretaria
Consulta les taxes / preus públics

NOTA INFORMATIVA CURS 2020-2021 - TAXES I PREUS PÚBLICS COVID-19:

Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les mesures següents que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020:

 No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.

 L'alumnat que ha de fer segona matrícula, és a dir, els que repeteixen per primer cop, pagaran l'import de la taxa o preu públic sense penalització per repetició.

 L'alumnat que ha de fer tercera matrícula, és a dir, els que repeteixen per segon cop, podran fer la matrícula sense haver de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l'import de la taxa o preu públic corresponent a la primera repetició, aplicant un factor 1.3 a la quota de la matrícula.

 L'alumnat que ha de fer quarta matrícula, és a dir, els que excepcionalment per al curs 2020-2021 poden repetir per tercer cop, hauran de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l'import de la taxa o preu públic corresponent a la segona repetició, aplicant un factor 1.8 a la quota de la matrícula. La matrícula d'aquests alumnes es farà un cop la direcció del centre l'hagi autoritzada.


_____________________________________________________________________________________________________

Taxes ORDRE EDU/80/2020, d'11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació.

Preus públics ORDRE ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les escoles oficials d'idiomes.

TAXES NIVELLS B1, B2.1 i B2.2
• Matrícula oficial: 286,00 €
• Matrícula oficial (repetidors 1ª vegada): 371,80€
• Matrícula oficial (repetidors 2ª vegada): 514,80€

PREUS PÚBLICS NIVELLS A1, A2, C1 I C2
• Matrícula oficial: 275,00€
• Matrícula oficial (repetidors 1ª vegada): 357,50€
• Matrícula oficial (repetidors 2ª vegada): 495,00€

TAXES CURSOS FLEXIBILITZATS ANUALS B1.a i B1.b d'anglès
• Matrícula oficial: 143,00€
• Matrícula oficial (repetidors 1ª vegada): 185,90€
• Matrícula oficial (repetidors 2ª vegada): 257,40€

INSCRIPCIÓ EN RÈGIM LLIURE
• Certificat de B1: 75,35 €
• Certificat de B2: 92,85 €
• Certificat de C1: 100,00 €

• Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 50% de descompte
• Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta

Aportació de l'alumnat oficial: 30,00€
Aportació de l'alumnat oficial cursos flexibilitzats anuals:15€

Amb aquesta aportació l'alumne té dret a gaudir de tots els serveis i activitats complementàries que el centre ofereix, com poden ser: xerrades, exposicions, accés al CAM, fotocòpies de classe, carpeta, carnet escolar amb els avantatges corresponents

També queda exclòs del pagament dels preus públics o de les taxes acadèmiques, amb justificació prèvia documental, l'alumnat que està en les següents situacions:

*Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
*Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
*Les persones víctimes d'actes terroristes o ser cònjuges o fills de víctimes.
*Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
*Les persones víctimes de violència de gènere.
*Becaris per estudis d’idiomes.
*L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula).
*Persones menors tutelades o ex tutelades menors de 21 anys d’edat (certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència o l’òrgan equivalent a d’altres comunitats autònomes).

Taxes ORDRE EDU/80/2020, d'11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació. en aquest enllaç


Preus públics ORDRE ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les escoles oficials d'idiomes. en aquest enllaç


Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal  |  Cookies