Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Matrícula
Secretaria
Consulta les taxes / preus

NOTA INFORMATIVA CURS 2020-2021 - TAXES I PREUS PÚBLICS COVID-19:

Segons instruccions rebudes el 3 de juliol del 2020 de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, per tal de pal·liar els efectes de la COVID-19, de manera excepcional, es prendran les mesures següents que afecten la matrícula de les persones que no hagin superat l’avaluació per promocionar de curs (no aptes i no presentats) durant l’any acadèmic 2019-2020:

 No es computarà la convocatòria esgotada a efectes de permanència en els estudis.

 L'alumnat que ha de fer segona matrícula, és a dir, els que repeteixen per primer cop, pagaran l'import de la taxa o preu públic sense penalització per repetició.

 L'alumnat que ha de fer tercera matrícula, és a dir, els que repeteixen per segon cop, podran fer la matrícula sense haver de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l'import de la taxa o preu públic corresponent a la primera repetició, aplicant un factor 1.3 a la quota de la matrícula.

 L'alumnat que ha de fer quarta matrícula, és a dir, els que excepcionalment per al curs 2020-2021 poden repetir per tercer cop, hauran de demanar autorització a la direcció del centre i pagaran l'import de la taxa o preu públic corresponent a la segona repetició, aplicant un factor 1.8 a la quota de la matrícula. La matrícula d'aquests alumnes es farà un cop la direcció del centre l'hagi autoritzada.


_____________________________________________________________________________________________________

Taxes ORDRE EDU/80/2020, d'11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació.

Preus públics ORDRE ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les escoles oficials d'idiomes.

TAXES NIVELLS B1, B2.1 i B2.2
• Matrícula oficial: 286,00 €
• Matrícula oficial (repetidors 1ª vegada): 371,80€
• Matrícula oficial (repetidors 2ª vegada): 514,80€

TAXES NIVELLS A1, A2, C1 I C2
• Matrícula oficial: 275,00€
• Matrícula oficial (repetidors 1ª vegada): 357,50€
• Matrícula oficial (repetidors 2ª vegada): 495,00€

TAXES CURSOS FLEXIBILITZATS ANUALS B1.a i B1.b d'anglès
• Matrícula oficial: 143,00€
• Matrícula oficial (repetidors 1ª vegada): 185,90€
• Matrícula oficial (repetidors 2ª vegada): 257,40€

INSCRIPCIÓ EN RÈGIM LLIURE
• Certificat de B1: 75,35 €
• Certificat de B2: 92,85 €
• Certificat de C1: 100,00 €

• Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental: 50% de descompte
• Família nombrosa de categoria especial: inscripció gratuïta

Aportació de l'alumnat oficial: 30,00€
Aportació de l'alumnat oficial cursos flexibilitzats anuals:15€

Amb aquesta aportació l'alumne té dret a gaudir de tots els serveis i activitats complementàries que el centre ofereix, com poden ser: xerrades, exposicions, accés al CAM, fotocòpies de classe, carpeta, carnet escolar amb els avantatges corresponents

També queda exclòs del pagament de les taxes acadèmiques, amb justificació prèvia documental, l'alumnat que està en les següents situacions:

*Les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.
*Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
*Les persones víctimes d'actes terroristes o ser cònjuges o fills de víctimes.
*Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.
*Les persones víctimes de violència de gènere.
*Becaris per estudis d’idiomes.
*L’alumnat que en el curs acadèmic immediatament anterior hagi obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula).
*Persones menors tutelades o ex tutelades menors de 21 anys d’edat.

Taxes ORDRE EDU/80/2020, d'11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació. en aquest enllaç


Preus públics ORDRE ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d'idiomes i en els cursos d'actualització i especialització impartits per les escoles oficials d'idiomes. en aquest enllaç


Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal