Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
Matrícula
Secretaria
Nou Alumne
Preinscripció curs 2021-2022

Preinscripció nou alumnat (d'A1 a C1 de tots els idiomes i C2 de català): telemàticament durant la primera setmana de setembre, del 31 d'agost a les 14h del 3 de setembre de 2021.

La preinscripció és un tràmit obligatori per entrar com alumne nou a l'EOI Girona.

Es considera alumnat nou:
- Aquells que accedeixen per primera vegada a l’EOI de Girona.
- Els que comencen un altre idioma.
- Els que han perdut l’oficialitat (alumnes no matriculats en el curs anterior).
- Els que provenen d’una altra EOI.
- Alumnes lliures que volen ser oficials.

ATENCIÓ:L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:
- per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
- per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula). Cal aportar justificació: certificat del centre on s'especifiqui quina és la primera llengua estrangera que esteu estudiant.

La preinscripció pot ser a:
- A1: Si NO es tenen coneixements de l’idioma o es vol començar des de zero.
- NIVELL SUPERIOR A A1 NOMÉS si té aprovat el curs anterior en qualsevol EOI o si té un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions. En aquest cas, els alumnes han d'adjuntar la documentació acreditativa del nivell en el moment de fer la preinscripció per poder ser validada pel centre abans del 10 de setembre de 2021..
- TEST DE NIVELL: Si es tenen coneixements de l’idioma i es vol començar des d’un nivell superior a 1r i NO es disposa d’un CERTIFICAT de l’idioma segons la taula d’exempcions.

-Els alumnes que vulguin accedir a ESPANYOL PER A ESTRANGERS han de fer la preinscripció a TEST DE NIVELL obligatòriament i presentar-se al test independentment del curs a què es vol accedir.

Per fer la preinscripció cal anar a l'enllaç següent:

Veure enllaç
Proves de nivell

1. El test de nivell només té valor per a la formalització de la matrícula i validesa per a un any acadèmic.
2. Una vegada feta la preinscripció cal consultar el dia i hora en què es fa.
3. El centre publicarà el dia 6 de setembre de 2021 a les 18.00h l'horari i dia del test de nivell.
4. El test de nivell es farà entre els dies 7 i 10 de setemebre de 2021 (consultar horari).
5. La no presentació al test de nivell suposa l'anul·lació de la preinscripció.
6. El test de nivell consisteix en una prova escrita i oral.
7. L'alumnat que ha fet test de nivell ha de consultar del dia 13 (a partir de les 12.00h) al 15 (fins a les 12.00h) de setembre de 2021 el nivell adjudicat i ha de triar l'horari i grup per poder optar al sorteig.

Matrícula nous alumnes

Per decidir l'ordre de matrícula del nou alumnat es fa un sorteig. El dia 15 de setembre de 2021 a les 20.00h es publicarà el resultat del sorteig en l'aplicatiu de preinscripció.

Hi ha dos períodes de matrícula. En els dos casos la matrícula és telemàtica en l'aplicatiu de preinscripció:

- Matrícula d'alumnes admesos:
Del 15 de setembre (a partir de les 20.00h) al 17 de setembre de 2021. En aquest període es podran matricular tots els alumnes que estiguin admesos en el sorteig, tant si van a A1, com si han fet test de nivell o han acreditat un nivell i el seu certificat ha estat validat.

- Matrícula d'alumnes en llista d'espera:
Els dies 21 i 22 de setembre, segons disponibilitat de vacants.

Cal fer el pagament per ServiCaixa, Línia Oberta o amb targeta de crèdit en el mateix aplicatiu de matrícula en un termini de 24 hores.

Documentació
Una vegada feta la matrícula, és obligatori fer arribar al centre la documentació següent. Es pot fer arribar personalment, per correu postal o per mail en l'adreça documentacioeoigirona@gmail.com:

- DNI, NIE o passaport, original i fotocòpia.
- Carnet de família nombrosa, família monoparental o minusvalidesa en vigència, original i fotocòpia (si escau)


Matrícula a C2.1 d'anglès:
Tots els alumnes que tinguin un certificat de C1 de les escoles oficials d'idiomes o certifcació equivalent i vulguin fer C2.1 s'han de preinscriure del 31 d'agost al 3 de setembre de 2021.

NOTA C2.1 D'acord amb els criteris publicats al DOGC núm. 8141 per assignar places quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta, s'ha realitzat un sorteig prioritzant, en primer lloc, l'alumnat que està en possessió del certificat de nivell C1 de les Escoles Oficials d'Idiomes, i en segon lloc, l'alumnat que està en possessió d'un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d'idiomes reconegut en l'àmbit del Departament d'Educació.


Per a més informació, podeu anar a la web del Departament d'Educació clicant AQUÍ

També podeu descarregar el document adjunt amb la informació de la MATRÍCULA D'ALUMNAT NOU curs 2021-2022

Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal  |  Cookies