Escola Oficial Idiomes Girona
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament
IDIOMES
   Alemany

   Anglès

   Àrab

   Català

   Espanyol

   Francès

   Italià

   Rus


ACCESSOS RÀPIDS
       Idiomes
       Cursos Semipresencials
       Ensenyament a distància
       Formació professorat
       Certificats Oficials
       Cursos Especials
       Cursos d'estiu
       Agenda Cultural

Centre Públic Delegat
Sta. Coloma de Farners
Centre Públic Delegat
Palafrugell
Català
Cursos
Avaluació

L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials de la modalitat presencial serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada.

L’escola i el professor/a de cada grup informaran els alumnes sobre els objectius a assolir a final de curs i els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los.

L’escola pot elaborar proves finals per fer en convocatòria única al final del curs. Els resultats d’aquestes proves finals, conjuntament amb els resultats obtinguts en el procés d’avaluació contínua, serviran per determinar la qualificació final del curs.

Per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat cal superar una prova segons el que estableix l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi, avançat , C1 i C2 (només català)


Assistència

L’assistència dels alumnes a les classes és obligatòria [art. 22.1.a) de la Llei d’educació].

En cas d'absències superiors al 35 % del temps lectiu, l'alumne/a no podrà ser avaluat de forma continua i només podrà presentar-se a la prova final.
Els alumnes menors d’edat han de justificar les faltes d’assistència. Trobareu un model de justificant de faltes d’assistència dels menors a l'apartat Gestions Administratives que haurà de signar el pare/mare o tutor.
Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics de règim especial destinats a l’ensenyament d’idiomes moderns a adults, i com a tals no es fan responsables de les faltes no justificades.


Preguntes Freqüents
  |  
Contacte
Español  |  English  | 
EOI - Escola Oficial d'idiomes de Girona
c. Josep Viader i Moliner, 16 17005 Girona T 972 219 100
contacte  |  mapa web  |  vincles d'interès
preguntes freqüents  |  política de privacitat  |  avís legal  |  Cookies